ਆਈਲੈਸ਼ ਲੈਮੀਨੇਸ਼ਨ: ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਲਾਭ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੀਖਿਆਵਾਂ