ਵਾਲਾਂ ਦੇ ਠੰਡੇ ਸ਼ੇਡ: ਵਰਣਨ, ਪੈਲੇਟ, ਪਸੰਦ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ