ਜੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਤੋਂ ਬਦਬੂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ: ਲੋਕ ਉਪਚਾਰ