ਹਾਈਲਾਈਟਿੰਗ ਬੈਲੇਜ: ਰੰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ, ਵਰਣਨ ਅਤੇ ਸਮੀਖਿਆਵਾਂ