ਹੇਅਰ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਚੱਲਦੇ ਹਨ? ਵਾਲਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ: ਢੰਗ, ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ