ਆਈਬ੍ਰੋ ਪੇਂਟ ਸੰਕਲਪ: ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ, ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ