ਸੁਗੰਧ ਵਾਲੇ ਵਾਲਾਂ ਦੀ ਕੰਘੀ: ਨਿਰਦੇਸ਼, ਤੇਲ ਚੁਣਨ ਲਈ ਸੁਝਾਅ